ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บริษัท propachill จำกัด เราทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้บริการในการประสานงานให้ท่านทั้งสองฝ่ายระหว่างเจ้าของที่พัก เช่น อาคารชุด(คอนโด) หรืออื่นๆ ซึ่งต่อไปเราจะเรียกว่า “เจ้าของที่พัก” กับผู้ต้องการที่พักอาศัย ซึ่งต่อไปเราจะเรียกว่า “ผู้เข้าพัก” ซึ่งการให้บริการของเรากับท่านจะดำเนินการประสานงานผ่านระบบของเราซึ่งต่อไปเราจะเรียกว่า “แพลตฟอร์ม” ซึ่งมีรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน ดังต่อไปนี้

 

1. บทนำ

เราก่อตั้งและบริหารงานโดยบริษัท Propachill จำกัด เมื่อท่านเข้ามายังแพลตฟอร์มของเรากรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานให้ละเอียดและเข้าใจก่อนใช้งานเมื่อท่านใช้งานแพลตฟอร์มนี้แล้วแสดงว่าท่านได้อ่านโดยละเอียดและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วและท่านตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราทุกประการ

 

2. พื้นฐาน

เราเป็นผู้ให้บริการประสานงานเพื่อเช่าที่พักผ่านระบบออนไลน์ซึ่งจะทำหน้าที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับที่พัก ให้บริการจองที่พัก และอำนวยความสะดวกต่างๆในการเช่ารวมถึงการให้ หรือรับข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการเช่าที่พัก ซึ่งท่านต้องสมัครเป็นสมาชิกของเราและยินยอมทำข้อตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราก่อนใช้บริการ

 

3. การสมัครสมาชิก การยืนยันตัวตนในการใช้งานแพลตฟอร์ม

การสมัครสมาชิกและการยืนยันตัวตนในการใช้งานแพลตฟอร์ม ท่านต้องดำเนินการดังนี้

3.1 หากท่านประสงค์ใช้งานหรือใช้บริการของเราท่านจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกโดยเราจะขอข้อมูลส่วนตัวของท่านและท่านต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านตามบัตรประชาชนหนังสือเดินทาง หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวท่าน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการสมัครสมาชิกและการยืนยันตัวตนของท่านให้สมบูรณ์ในขั้นตอนการใช้งานหรือใช้บริการท่านที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและถูกต้องเท่านั้น

ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องแสดงข้อมูลตามเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล รวมทั้งเลขที่จดทะเบียนนิติบุคคลที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ

3.2 ท่านที่เป็นสมาชิกจะได้รับอนุญาตในการส่งข้อความไปยังแพลตฟอร์มรวมถึงสนทนาผ่านการใช้งานของแพลตฟอร์มในส่วนของระบบสนทนา ซึ่งท่านต้องทำภายใต้เงื่อนไขตามที่ระบุไว้ ซึ่งเรามีสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อความหรือเนื้อหาการดำเนินการผ่านระบบสนทนาหรือบริการและแจ้งเตือนหรือลบข้อความหรือเนื้อหาโดยไม่ต้องขออนุญาตจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของแพลตฟอร์ม

 

4. การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล

ถ้าท่านเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเช่น Facebook, Google หรือเว็บไซต์อื่นๆนั้นเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกของท่านเราไม่สามารถควบคุมและรับผิดชอบต่อเว็บไซต์ของบุคคลที่สามในเนื้อหาหรือความพร้อมของพวกเขาเหล่านั้นได้เราจึงไม่ต้องรับรองหรือให้การรับรองใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลใดๆที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะได้รับจากการใช้งานของพวกเขาถ้าท่านตัดสินใจที่จะเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นของบุคคลที่สามถือเป็นความเสี่ยงหรือความรับผิดชอบของท่าน และท่านจะต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

4.1 ท่านต้องไม่ลบ บิดเบือนหรือเปลี่ยนลักษณะเนื้อหาของเว็บไซต์และการบริการของเรา
4.2 ท่านจะไม่ทำการใดๆที่บ่งชี้ว่าเราจะรับรองข้อมูลหรือเนื้อหาหรือบริการใดๆของแพลตฟอร์ม
4.3 ท่านจะไม่บิดเบือนความจริงระหว่างท่านกับเรา หรือนำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จใดๆ และอื่นๆ เกี่ยวกับเรา
4.4 ท่านต้องไม่ใช้เครื่องหมายทางการค้าหรืออื่นๆที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเราโดยมิได้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
4.5 ท่านต้องไม่เชื่อมโยงเนื้อหา ข้อความ รูปภาพ หรือข้อมูลอื่นใดจากเว็ปไซต์อื่นมายังแพลตฟอร์มของเรา โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
4.6 เว็บไซต์ที่ท่านต้องการเชื่อมโยงหรือแบ่งปันข้อมูลนั้นต้องไม่มีเนื้อหาที่น่ารังเกียจหรือเกิดความขัดแย้งใดๆ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆของบุคคลอื่นใดหรือที่ผิดต่อกฎหมายและจารีตประเพณี

เราขอสงวนสิทธิ์ไว้อย่างชัดแจ้งที่จะระงับการอนุญาตใช้งานสำหรับการละเมิดข้อตกลงนี้และ/หรือการดำเนินการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
ท่านจะต้องชดใช้ค่าเสียหายหากเราเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆหรือได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของท่าน ทั้งต่อเราและ/หรือบริษัทอื่นในเครือสำหรับการกระทำของท่าน

 

5. สิทธิ์การใช้งาน

การใช้งานผ่านแพลตฟอร์มเราเจ้าของที่พักซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลของที่พักต้องใส่รายละเอียดที่พัก เช่น ภาพถ่าย ข้อมูลต่างๆที่มีความถูกต้องตามสภาพที่แท้จริงของที่พัก เพื่อประกอบการตัดสินใจและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าพัก ซึ่งข้อมูลที่พักหรือการแก้ไขข้อมูลที่พักของเจ้าของที่พักนั้นเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของที่พัก โดยเราไม่ต้องรับผิดในข้อมูลหรือรายละเอียดที่พักที่ไม่ตรงตามจริงของเจ้าของที่พัก
การสนทนาที่ผ่านระบบการให้บริการของแพลตฟอร์มเราเป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่พัก รวมถึงรายละเอียดต่างๆของเจ้าของที่พักและเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ เราไม่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการสื่อสารระหว่างเจ้าของที่พักและผู้เข้าพัก

 

6. การลงทะเบียนและการสมัครเป็นสมาชิก

6.1 บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถใช้บริการในเว็บไซต์เพื่อค้นหาที่พักได้เท่านั้น แต่หากต้องการทำการเช่า หรือติดต่อกับเจ้าของที่พัก จะต้องสมัครสมาชิกแพลตฟอร์มของเรา ซึ่งผู้ที่สามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิกได้จะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์เท่านั้น และสามารถเข้าทำสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายได้
6.2 บุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะเป็นสมาชิกของเราจะต้องทำตามทุกคำแนะนำ สำหรับผู้ที่มีFacebook ท่านสามารถลงทะเบียนการใช้สิทธิ์ผ่าน Facebook โดยคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบ Facebook บนหน้าจอการลงทะเบียน เราจะสร้างบัญชีและโปรไฟล์ของท่านขึ้นจากข้อมูลที่ท่านมีให้กับเรา หรือข้อมูลที่เราได้รับจาก Facebook
6.3 การเป็นสมาชิกจะสามารถทำได้เพียง 1 บัญชีต่อ 1 บุคคล โดยจะต้องทำผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องตามขั้นตอน เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ เราอาจจะระงับหรือยกเลิกบัญชีการใช้งาน และการใช้บริการของท่าน หากพบว่าข้อมูลที่ท่านให้เป็นเท็จ หรือท่านมีการสร้างมากกว่า 1 บัญชี โดยไม่ต้องบอกกล่าว
6.4 ข้อมูลของสมาชิกอาจถูกตรวจค้นได้ผ่านทางการใช้งานอินเตอร์เน็ตทั่วไป เช่น การค้นหาผ่านทาง Google เป็นต้น
6.5 สำหรับสมาชิกท่านสามารถยกเลิกบัญชีการใช้งานของท่านได้ตลอดเวลา โดยไปที่หน้าการตั้งค่าโปรไฟล์ของท่านท่านต้องเข้าใจและยอมรับว่าแม้ท่านจะยกเลิกการใช้งานข้อมูลบัญชีของท่านอาจจะเก็บรักษาไว้หรือถูกใช้โดยเราภายใต้เงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือ Cookie เว็บไซต์
6.6 เรามีการใช้ Google Analytics เพื่อรวบรวมสถิติการใช้งานแพลตฟอร์มมีรายละเอียดเพิ่มเติมในนโยบายความเป็นส่วนตัวและเว็บไซต์ Cookie และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Googleอาจรวมข้อมูลที่พวกเขาเก็บจากการให้บริการต่างๆของพวกเขารวมถึง Google Analytics, Google Maps และบริการอื่นๆ ของ Google รวมถึง YouTube ท่านเข้าใจและยอมรับว่าเราไม่ได้เป็นผู้ควบคุมและเก็บรวบรวมข้อมูลของ Google

 

7. ข้อตกลงผูกมัด

7.1 หากมีการส่งคำขอเช่าที่พักบนแพลตฟอร์มเจ้าของที่พักต้องตอบรับคำขอเช่าที่พักภายใน 24 ชั่วโมง หากไม่มีการตอบรับคำขอจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและเมื่อเจ้าของที่พักได้ตอบรับคำขอเช่าที่พัก ภายในเวลาที่กำหนดผ่านแพลตฟอร์มจะมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออื่นๆเพื่อยืนยันการเช่าที่พัก ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาผูกพันระหว่างผู้เข้าพักกับเจ้าของที่พักแล้ว
7.2 ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าพักและเจ้าของที่พักที่อธิบายข้างต้นเจ้าของที่พักจะอนุญาตให้ผู้เข้าพักมีสิทธิ์ครอบครองและใช้บริการที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาที่ตกลงในการเช่าดังนั้นในช่วงระยะเวลาของการเข้าพักผู้เข้าพักจึงมีสิทธิ์ในการครอบครองและใช้บริการที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ภายใต้สิทธิ์การเป็นเจ้าของที่พักตามที่ตกลงไว้

 

8. สิทธิและหน้าที่ของเรา

8.1 เราเป็นผู้ดำเนินการที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลและรายละเอียดของที่พักที่เจ้าของที่พักได้ประกาศบนแพลตฟอร์มเป็นจริงและถูกต้องอย่างไรก็ตามท่านยอมรับว่าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น อาจเกิดจากการตั้งค่าการแสดงผลหน้าจอของแต่ละบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่พักหรือตัวแทนเจ้าของที่พัก
8.2 เราไม่ได้มีความรับผิดชอบในข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือภาพถ่ายที่แสดง ประกาศที่พักบนหน้าเว็บไซต์
8.3 เราอาจจะดำเนินการอัพเกรดและบำรุงรักษาการทำงานของแพลตฟอร์มซึ่งอาจส่งผลให้มีข้อจำกัดในการใช้งานเรามีจุดมุ่งหมายที่จะดำเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสมและส่งผลกระทบต่อสมาชิกและการใช้งานให้น้อยที่สุด
8.4 เรามีระบบสนทนาในการอำนวยความสะดวกโดยผู้เข้าพักและเจ้าของที่พัก สำหรับการติดต่อกับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งมีความสามารถในการส่งต่อไปยังอีเมลล์ ที่ลงทะเบียนไว้กับระบบ หากระบบอีเมลล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้มีการคัดกรองและตรวจจับข้อมูล อาจทำให้ท่านไม่ได้รับเอกสารอีเมลล์นั้นๆ ซึ่งไม่ได้ควบคุมโดยเราจึงขอแนะนำให้มีการตั้งค่า เพื่อการรับข้อมูลข่าวสารจากเรา
8.5 เราขอสงวนสิทธิ์ในการเชื่อมโยงและโอนถ่ายข้อมูล สิทธิ์ หน้าที่ของท่าน ทั้งที่เป็นบุคคลทั่วไปผู้เข้าพัก หรือเจ้าของที่พัก ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานแก่บุคคลที่สาม อาทิเช่น Facebook, Google หรือเว็บไซต์อื่นๆที่มีไว้เพียงเพื่ออำนวยความสะดวกของท่านหากท่านต้องการที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ท่านสามารถเชื่อมโยงไป ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ท่านต้องไม่ลบ บิดเบือนหรือเปลี่ยน ลักษณะเนื้อหาของแพลตฟอร์มและบริการของเรา
8.6 หากท่านกระทำละเมิดท่านจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่บริษัทสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆที่บริษัท หรือบริษัทในเครือของเราได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

 

9. ทรัพย์สินทางปัญญาและส่วนที่เกี่ยวข้อง

ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.propachill.com เป็นของบริษัท Propachill โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดา ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหวหรือส่วนประกอบอื่นใดในแพลตฟอร์มรวมถึงเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า อันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องห้ามผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ ให้เช่า บันทึก หรือกระทำการอื่นใดต่อทรัพย์สินทางปัญญาของ Propachill หากผู้ใดกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้กระทำผิดมีโทษตามกฎหมาย
สมาชิกของแพลตฟอร์มจะได้รับอนุญาตให้บันทึกหรือพิมพ์เอกสารหลักฐานข้อตกลงกับแพลตฟอร์ม หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้เท่านั้น
กรณีที่จัดส่งข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆผ่านระบบใดๆ รวมทั้งรูปภาพหรือข้อมูลที่สามารถเปิดเผยและได้รับความยินยอมเพื่อใช้เกี่ยวกับการเช่าที่พักเท่านั้น จะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
ในกรณีที่สมาชิกได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นโดยมีเนื้อหาหรือข้อความอื่นๆที่อาจจะมีเครื่องหมายการค้าหรือชื่ออื่น ที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใด ที่มิใช่กรรมสิทธิ์ของเราถือเป็นการดำเนินการโดยส่วนบุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเราจึงขอปฏิเสธในการรับผิดชอบต่อการกระทำนั้นๆ

 

10. ระบบสมาชิก ระบบสนทนาและความคิดเห็น

10.1 สมาชิกต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงที่เกี่ยวกับตัวตนในบัญชีและหน้าโปรไฟล์ และการสื่อสารอื่นๆบนแพลตฟอร์มรวมทั้งการแสดงความคิดเห็นของที่พัก
10.2 สมาชิกต้องเก็บรักษาข้อมูลการเข้าสู่ระบบบัญชีของท่านเป็นความลับและไม่ส่งต่อข้อมูลไปยังบุคคลอื่นหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำมาใช้เพื่อเข้าระบบบัญชีสมาชิกของเรา หากท่านได้รับการติดต่อจากบุคคลอื่นและขอให้เปิดเผยข้อมูลหรือรายละเอียดการเข้าสู่ระบบบัญชีเราขอให้สมาชิก อย่าเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ แต่ขอให้ติดต่อเราผ่านช่องทางการติดต่อโดยทันที
10.3 ข้อความที่ส่งผ่านระบบของเราควรเกี่ยวข้องกับการสอบถามข้อมูลการเช่าห้องพักเท่านั้น ห้ามมิให้มีการสื่อสารที่ไม่พึงประสงค์ในเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด(สแปม) หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใดไปยังบุคคลที่สามจนกว่าท่านจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลนั้นทั้งนี้ ท่านจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลที่เป็นความลับของท่านเอง (โดยมีมาตรฐานที่เหมาะสม) และท่านรับผิดชอบทั้งหมดในทางการสูญเสียความลับหรือการไม่ได้รับอนุญาตในการใช้และเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
10.4 สมาชิกสามารถโพสต์ความคิดเห็นไปยังที่พักและเจ้าของที่พัก("รีวิว") บนเว็บไซต์ซึ่งเจ้าของที่พักสามารถโต้ตอบเพื่อแสดงความคิดเห็น โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
10.4.1 สมาชิกสามารถขอข้อมูลรายละเอียดและสิ่งอำนวยความสะดวกของที่พักโดยจะต้องแสดงข้อมูลการเข้าพักในที่พักที่ต้องการแสดงความคิดเห็นและให้คะแนน
10.4.2 สมาชิกต้องแสดงตัวตนตามที่ร้องขอเมื่อมีการส่งตรวจสอบ
10.4.3 การตรวจสอบอาจจะเขียนขึ้นโดยบุคลากร เจ้าหน้าที่ ตัวแทนของเรา
10.4.4 สมาชิกสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราถ้าต้องการที่จะปรับปรุง
10.5 ในกรณีที่มีการแสดงความคิดเห็นปรากฏบนแพลตฟอร์มต้องไม่มีเนื้อหา หรือข้อความ หรือรายละเอียดดังนี้
10.5.1 ข้อความที่มีเนื้อหาคุกคาม หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความเกลียดชัง ดูหมิ่นทางเชื้อชาติ ศาสนา ดูหมิ่นอื่นๆ ละเมิดความเป็นส่วนตัว หรือที่อาจก่อให้เกิดความรำคาญต่อบุคคลอื่น
10.5.2 ข้อมูลที่มีเนื้อหาละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่นรวมทั้งบุคคลที่สาม ข้อความที่ขัดต่อกฎหมายก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง ความผิดทางอาญาหรือข้อความใดๆที่ผิดกฎหมาย ผิดจารีตประเพณี ที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือขัดแย้งต่อบุคคลอื่น
10.5.3 เนื้อหาหรือข้อความที่เป็นอันตรายรวมไปถึง Viruses, Logic bombs, Trojan, Worms และ/หรือส่วนประกอบที่เป็นข้อมูลอันตราย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆต่อระบบการให้บริการของเราและแพลตฟอร์ม
10.5.4 เรามีสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อความหรือเนื้อหาการดำเนินการผ่านระบบสนทนาหรือบริการ และแจ้งเตือนหรือลบข้อความหรือเนื้อหาโดยไม่ต้องขออนุญาตจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานแพลตฟอร์ม
10.6 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถหาได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัว)ผู้เข้าพักยินยอมที่จะให้เราใช้ข้อมูลส่วนตัวตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัว

เจ้าของที่พักยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อส่งต่อรายละเอียดการติดต่อไปยังผู้เข้าพัก
ผู้เข้าพักสามารถสอบถามรายละเอียดเพื่อจะนำมาใช้ยืนยันการเช่าหรือรายละเอียดเกี่ยวกับที่พักผ่านบัญชีของเจ้าของที่พัก

 

11. ข้อหวงห้าม

บุคคลทั่วไปและสมาชิก ตกลงและยอมรับว่าจะไม่ใช้งานไปในรูปแบบดังนี้

11.1 ไม่ว่าจะโดยการใช้อุปกรณ์อัตโนมัติหรือเครื่องมือ กระบวนการ, ในการคัดลอกแจกจ่ายทำซ้ำ, แก้ไข, แปลให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงหรือแยกใด ๆส่วนที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เนื้อหาและฐานข้อมูลประกอบในแพลตฟอร์ม
11.2 ตรวจสอบเนื้อหา นำโปรแกรมหรือเครื่องมือใดๆมาตรวจสอบหรือเอาไปซึ่งข้อมูลในแพลตฟอร์มของเราที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับเรา
11.3 ใช้เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มเราหรือระบบเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
11.4 ระบุข้อมูลที่พักที่ไม่ถูกต้องตามจริง หรือบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกลงข้อมูลเกี่ยวกับที่พัก หรือนำข้อมูลที่พักหรืออื่นๆมาฝากไว้ในแพลตฟอร์มของเรา
11.5 บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของที่พักหรือตัวแทนที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่พัก ลงข้อมูลเกี่ยวกับที่พักในแพลตฟอร์มเรา
11.6 ทำเลียนแบบแพลตฟอร์มเรารวมไปถึงการทำโครงสร้างแพลตฟอร์มให้มีความเหมือนหรือคล้ายกับเราจนทำให้บุคคลทั่วไปเกิดความสับสนหรือหลงผิดได้
11.7 อัพโหลดหรือส่งไปยังแพลตฟอร์มเราหรือเนื้อหาระบบหรือโปรแกรมใดๆ ที่ก่อกวน โจมตี ทำให้เกิดความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์เราหรือเครือข่าย
11.8 รวมเนื้อหาบนแพลตฟอร์มเราหรือระบบที่ผิดกฎหมายใดบังคับทางอาญาหรืออื่นๆ หรือกระตุ้นให้เกิดการละเมิดใดๆ ดังกล่าว
11.9 ใช้หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มเราหรือระบบในลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายใดๆ รวมถึงการทำให้มีไวรัสใด ๆ (เพื่อวัตถุประสงค์ที่ "ไวรัส" หมายความรวมถึงโปรแกรมใดนำเข้าสู่ระบบโดยเจตนาที่จะดำเนินการ ไร้ประโยชน์และ / หรือฟังก์ชั่นทำลายเช่นการแสดงข้อความที่ก่อกวน โจมตี ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบและแพลตฟอร์ม
11.10 โพสต์หรือส่งข้อมูลที่อยู่ในทางใดทางหนึ่งเท็จหลอกลวงหรือทำให้เข้าใจผิดหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่อาจจะถือว่าเป็น "ฟิชชิ่ง" ใดๆ หรือที่จะก่อให้เกิดความรับผิดทางอาญาหรือทางแพ่ง
11.11 โพสต์หรือส่งใดๆ ที่ผิดกฎหมายข่มขู่ไม่เหมาะสมหมิ่นประมาทหยาบคายอนาจารอย่างชัดเจนทางเพศลามกอนาจาร
11.12 โพสต์หรือส่งเนื้อหาใด ๆที่
- อาจเป็นการดูถูกเชื้อชาติใดๆ เพศศาสนาหรือกลุ่มอื่นๆ โดยภาพหรืออื่น ๆ
- แสดงให้เห็นหรือสนับสนุนการใช้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย
- มีลักษณะความรุนแรงการยั่วยุ ปลุกระดม
11.13 นำข้อมูล ชื่อ หรืออื่นๆของเราหรือพันธมิตรของเราไปใช้ในลักษณะที่อาจให้บุคคลอื่นเข้าใจหรือเชื่อว่าได้รับการสนับสนุนหรือรับรองโดยเราหรือพันธมิตรของเรา

 

12. สิทธิในการลบเนื้อหา

ผู้เข้าพักเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลและเนื้อหาการสื่อสารของพวกเขาผ่านหรือในการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มรวมทั้งการแสดงความคิดเห็นจากสมาชิกและการสื่อสารกับเจ้าของที่พัก ว่าจะไม่ละเมิดกฎหมายสิทธิ์ของบุคคลหรือนิติบุคคลใดหรือมีข้อมูลที่เป็นเท็จ การใส่ร้ายหรือหมิ่นประมาทสิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือข้อมูลกฎหมายคุ้มครอง
เราอาจตรวจสอบและลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆบนแพลตฟอร์มเราและมีสิทธิ์ลบข้อมูลใดๆออกจากแพลตฟอร์มการสื่อสารหรือเนื้อหาใดๆ ที่ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ การระงับหรือยุติการใช้บริการของสมาชิก ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา

 

13. การระงับหรือยุติการใช้บริการ

เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราและโดยไม่ต้องรับผิดในการที่ท่านมีหรือไม่มีสาเหตุหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและในเวลาใด ดังนี้

13.1 ยุติการเข้าถึงของท่านและการใช้บริการ
13.2 ยกเลิกหรือลบบัญชีของท่านและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและไฟล์ในบัญชี
13.3 ห้ามการเข้าถึงของท่าน ของไฟล์หรือบริการ
13.4 หากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดข้อห้ามตามข้อ 11 เราจะสามารถระงับหรือยุติการใช้งานของท่านได้

 

14. การชำระเงิน

14.1 ระบบของเราสามารถดูราคาที่พักและค่าบริการของเรา ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลเท่านั้น หากมีความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนหรือสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินของท่านค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่จะต้องชำระในสกุลเงินไทย (บาท)
14.2 เราอำนวยความสะดวกในการชำระเงินค่าจองที่พัก ผ่านช่องทางการชำระเงินทั้งการโอนเงินเข้าบัญชีหรือการชำระผ่านบัตรเครดิต ธนาคารและบริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตหลายแห่งจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมกับเจ้าของบัญชีในกรณีที่มีการชำระเงินจากต่างประเทศ ท่านจะต้องรับผิดชอบส่วนต่างในอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินไทย(บาท)(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนี้จะมีการลงรายการในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตแยกต่างหากจากจำนวนเงินของการทำธุรกรรม ซึ่งหมายความว่าจำนวนเงินที่ระบุอยู่ในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตของท่านอาจแตกต่างจากจำนวนเงินที่แสดงอยู่ในหน้าข้อมูลสรุปการเรียกเก็บเงินสำหรับการเช่าที่ทำบนแพลตฟอร์มนี้ หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเหล่านี้หรืออัตราแลกเปลี่ยนใดๆ ที่ใช้กับการเช่าของท่าน โปรดติดต่อธนาคารของท่านค่าธรรมเนียมการทำรายการขึ้นอยู่กับช่องทางที่ท่านต้องการใช้บริการ
14.3 การชำระเงินโดยผ่านบัตรเครดิตหลังจากการขอเช่าที่พัก ท่านจะถูกขอให้ข้อมูลบัตรเครดิตและที่อยู่การเรียกเก็บเงิน โปรดตรวจสอบวงเงินคงเหลือในบัญชีของท่าน เพื่ออนุมัติว่าการทำรายการเช่าที่พัก
14.4 หากเจ้าของที่พักยอมรับข้อเสนอของท่านบัตรของท่านจะถูกเรียกเก็บยอดเงินเต็มจำนวนตามเงื่อนไขของการเช่าที่พักของท่าน
14.5 หากเจ้าของที่พักไม่ตอบรับข้อเสนอของท่านในระยะเวลาที่กำหนด ระบบของเราจะทำการยกเลิกการขอเช่าที่พัก

 

15. การยกเลิกและคืนเงิน

โดยทั่วไปการยกเลิกการเช่าของท่านจะต้องทำผ่านระบบของแพลตฟอร์มในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการยกเลิกและนโยบายการคืนเงินทั้งนี้โปรดทำความเข้าใจและรับทราบกฎและความเข้มงวดของที่พักแต่ละที่ก่อนทำการชำระเงิน
ผู้เช่าไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินได้ในทุกกรณีซึ่งครอบคลุมบริการ ประกันความเสียหายห้องพัก บริการล้างแอร์ บัตรชมภาพยนต์ และบัตรโดยสารรถไฟฟ้า

 

16. การรับบริการ

บริษัทสำหรับผู้เช่าประกอบด้วยบริการล้างแอร์, บัตรชมภาพยนต์ และบัตรโดยสารรถไฟฟ้า ซึ่งทางบริษัทจะทำการส่งเอกสารดังกล่าวให้ท่านเมื่อทำสัญญาเช่ากับเจ้าของห้อง และเจ้าของห้องได้ทำการยืนยันกับทางบริษัทแล้วเรียบร้อย

ผู้เช่าสามารถรับบริการดังกล่าวได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านบริษัท

 

16. ภาษี

ภาษีอันเกิดจากการเช่าที่พักและบริการต่างๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านเองเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการบริการของท่าน ทั้งเจ้าของที่พักหรือผู้เข้าพักจะต้องชำระภาษีที่บังคับใช้ตามกฎหมายเราไม่สามารถและไม่ได้นำเสนอคำแนะนำด้านภาษี

 

17. การเรียกร้องความเสียหาย

เมื่อผู้เข้าพักแจ้งออกจากที่พัก เจ้าของที่พักต้องยืนยันการออกจากที่พักพร้อมคืนเงินมัดจำให้ผู้เข้าพัก เว้นแต่กรณีที่มีความเสียหายเจ้าของที่พักสามารถยึดเงินมัดจำตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง หรือหากเกิดความเสียหายมากกว่าเงินมัดจำ เจ้าของที่พักต้องดำเนินการเรียกร้องจากผู้เข้าพักเพิ่มเติมด้วยตนเอง ซึ่งเจ้าของที่พักต้องแจ้งภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่ผู้เข้าพักแจ้งออกจากที่พัก มิฉะนั้นถือว่าที่พักนั้นไม่เกิดความเสียหาย
ซึ่งการเรียกร้องค่าเสียหายต้องมีหลักฐานถึงความเสียหายนั้น เช่น ภาพถ่าย บันทึกความเสียหาย เป็นต้น
อนึ่ง การเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวมิเกี่ยวข้องกับเราซึ่งเราไม่สามารถตัดสินถึงความเสียหายดังกล่าวได้ เราให้ได้เพียงข้อมูลที่ท่านให้ไว้ถ้าได้รับการร้องขอตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

18. ความเกี่ยวข้อง

ข้อตกลงการทำธุรกรรมและการติดต่อระหว่างเจ้าของที่พักกับผู้เข้าพัก ให้ถือว่าเป็นธุรกรรมที่ตัดสินใจโดยบุคคลเหล่านั้นและระหว่างบุคคลเหล่านั้นเท่านั้น ทั้งนี้ เราไม่ได้เป็นตัวแทนหรือผู้แทนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่พักหรือผู้เข้าพักเราขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินกรณีพิพาทและดำเนินการใดๆ โดยยึดหลักแห่งความเป็นธรรม ตามสิทธิ์และอำนาจที่มีเท่านั้น

 

19. เนื้อหาของบุคคลที่สาม

ในการใช้บริการท่านอาจจะมีการเชื่อมโยงกับเนื้อหาและข้อมูลจากผู้อื่นหรือบุคคลที่สาม (เนื้อหาของบุคคลที่สาม) เนื้อหาของบุคคลที่สามอาจจะให้โดยตรงผ่านบริการหรือผ่านการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอาทิ Facebook Google หรืออื่นใด
เราไม่ได้ควบคุมและไม่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหาของบุคคลที่สามรวมทั้งข้อมูลอื่นใดที่อาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้เข้าใจผิดความไม่พอใจไม่เหมาะสมหรือความไม่ถูกต้องท่านจะต้องประเมินความจริงและรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบุคคลที่สามรวมถึงข้อมูลโดยรวมของการเชื่อมโยงเหล่านั้น

 

20. ความรับผิดของเรา

เราขอปฏิเสธที่จะรับผิดชอบต่อการสูญเสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อมใดๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การตาย หรือการบาดเจ็บที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้งานหรือสำหรับการฉ้อโกงทุจริต บิดเบือนความจริง หรือหลอกลวงก่อการร้าย ภัยพิบัติ เหตุสุดวิสัยหรือค่าเสียหายเชิงลงโทษที่เกิดขึ้นจากการขึ้นอยู่กับหรือเป็นผลมาจากแพลตฟอร์มเราหรือการทำธุรกรรมระหว่างผู้ใช้ใดๆ แม้ว่าเราได้รับการรายงานความเสียหายดังกล่าวข้อจำกัดเหล่านี้และข้อยกเว้นนำไปใช้โดยไม่คำนึงถึงไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการผิดสัญญาประมาทหรือสาเหตุอื่นๆ ของการดำเนินการถ้าท่านไม่พอใจหรือท่านไม่เห็นด้วยกับแพลตฟอร์มของเราท่านสามารถยุติการใช้งานแพลตฟอร์มได้ทันที

 

21. รายงานการกระทำผิด

หากพบว่ามีเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมเกี่ยวข้องกับความรุนแรงหรือการทุจริต ขอให้รายงานผ่านช่องทางการติดต่อ Contact Us เราจะดำเนินการตามขั้นตอน

 

22. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงเหล่านี้จะถูกควบคุมภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

 

23. การติดต่อ

สมาชิกสามารถแจ้งผ่านช่องทางการติดต่อ Contact Us โดยเราจะตอบกลับท่านผ่านอีเมลล์หรือโทรศัพท์

 

24. เบ็ดเตล็ด

24.1 การใช้งานผ่านแพลตฟอร์มและบริการของเราโดยบุคคลทั่วไป ให้ถือว่าได้ยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเราเพื่อเข้าใช้งานแล้ว
24.2 เราแนะนำให้ท่านทำสำเนาหรือสั่งพิมพ์ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของท่าน
24.3 หากมีการละเมิดใดๆนอกเหนือจากข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลใดๆไปใช้และจะอำนวยความสะดวกตามสิทธิ์ที่มีหรือตามกฎหมายเท่านั้น
24.4 ผู้เข้าพักและเจ้าของต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับอื่นๆของสถานที่ที่ให้เช่า หากมีการฝ่าฝืน เราไม่รับผิดชอบใดๆ (เจ้าของที่พักต้องมีหน้าที่แจ้งต่อผู้เข้าพัก)