Q: ระยะเวลาในการทำสัญญา

A: สูงสุดหนึ่งปี ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาเช่าห้อง

 

Q: ประกันเฟอร์นิเจอร์ คุ้มครองทรัพย์สินส่วนใดบ้าง

A: ทาง PropaChill ให้ความสำคัญกับห้องพักโดยให้การคุ้มครองแก่เจ้าของห้องในกรณีที่เฟอร์นิเจอร์เกิดความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ เช่น เครื่องนอน,เครื่องตกแต่ง,สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 

 

Q: ขั้นตอนการแจ้งเคลมประกัน

A: เมื่อพบความเสียหายขั้นตอนแรกทางผู้ปล่อยเช่าจำเป็นต้องส่งหลักฐาน ให้แก่ทาง PropaChill เพื่อแจ้งจำนงการขอเคลมเฟอร์นิเจอร์

 

Q: ระยะเวลาในการแจ้งเคลม

A: ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันที่สิ้นสุดของสัญญาเช่า

 

Q: การติดต่อ

A: Line id: @propachill โทร: 0905392424

 

Q: ขอบเขตในการให้บริการ

A: ความเสียหายของเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้จนต้องเปลี่ยนหรือซื้อใหม่

 

Q: ค่าชดเชยสูงสุดที่ propachill ดูแลให้ต่อสัญญา

A: สูงสุดไม่เกิน 50000 บาท